2024 Mikado Model Helicopters ... Motorization

Motor:
Controller:
Battery:
Pinion:

Hacker A30-8XL Kontronik Jazz 40-6-18 12 NiCd/NiMh or 4S LiPo 23 t
Plettenberg Orbit 20-10 Kontronik Jazz 55-6-18 12-14 NiCd/NiMh or 5S LiPo 20/21/22 t
Kontronik Tango 45-10 Kontronik Jazz 80-6-18 14 NiCd/NiMh oder 6S LiPo 18/19/20 t