Weitere LOGOs ... Antrieb

LOGO
1700-1900 U/min
Motor:
Regler:
Batterie:
Ritzel:

Hacker A40-10 L 8 Pole Kontronik Jazz 80-6-18 5-6S Lipo 18 - 20 Z.
Plettenberg Orbit 25-10 Kontronik Jazz 80-6-18 6S Lipo 20 Z.
Kontronik Tango 45-10 Kontronik Jazz 80-6-18 5-6S Lipo 18 - 20 Z.
Mikado Z-Power 1100 Kontronik Jazz 80-6-18 6S Lipo 17 Z.